Jednodenní kurz pro začátečníky 19.6.2021

objednat-2Zveme Vás na workshop, na kterém vezmeme vše pěkně od začátku - základy práce s licí pryskyřicí  

Workshop je vhodný pro ty, kdo s pryskyřicí teprve začíná nebo se chce zdokonalit v základech práce s licí pryskyřicí

Kdo bude vyučovat?

Lektorka tohoto workshopu bude Růžena Kalendová, která má za sebou několik let zkušeností

Kde se bude workshop konat?

V provozovně našeho e-shopu Alejní 2792 Teplice 415 01

alejni

obchodprobydleni-cz-3

Termín:

19.6.2021 v 9:00

Rozvrh:

 9:00 - 12:00 teorie a praxe

12:00 - 12:30 přestávka

12:30 - 14:30 dotazy, diskuze

Téma:

1. seznámíte se s řadou pryskyřic PourArt, dozvíte se na co je který typ vhodný

2. naučíte se stanovit poměr mísení a připravit správně složku A složku B

3. prakticky si vyzkoušíte míchání pryskyřice

4. seznámení se silikonovými formami

5. projdete si způsoby odvzdušnění licí pryskyřice

6. seznámíte se s barvami a pigmenty do licí pryskyřice

7. vyrobíte si vlastní šperk z licí pryskyřice

Co s sebou:

Určitě dobrou náladu a tvořivost. Veškeré materiály budou k dispozici. Oblečte se pohodlně tak, aby jste se nebáli případně zašpinit. Voda a čaj a káva budou k dispozici. V průběhu školeni je zákaz konzumace jídla.

Kapacita:

Workshop je omezen počtem 8 lidí

Bezpečnostní opatření COVID 19:

1. na místě konání bude k dispozici dezinfekce rukou

2. seznam osob a jejich telefonický kontakt bude uschován po dobu 30 dnů

4. na místě prohlášení podepisujete Čestné prohlášení, že splňujete některou z níže uvedených podmínek nutných na účasti worshopu

(na místě budou k dispozici samotesty na COVID 19 za poplatek)

Výňatek z nařízení vlády upřesňuje možnou účast na workshopu

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2
písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy  

Kontakt: 

B.Ellmrich +420 608 982 007

Cena:

Závazná registrace: 490,- Kč       objednat-2